Insignum AWD

Zadaniem modułu INSIGNUM Automatyczna Wymiana Dokumentów (AWD) jest usprawnienie obsługi punktu sprzedaży detalicznej (PSD) w zakresie przyspieszenia operacji przyjmowania dostaw i zwrotów prasy, wspomagania wewnętrznego inwentaryzowania oraz rozliczeń końcowych z dostawcą prasy. Prasa jest bardzo specyficznym towarem i w większości PSD pojawia się problem z prawidłowym rozliczaniem sprzedaży i zwrotów prasy. Każdy tytuł prasowy ma swój numer wydania, który jest istotny przy zwrotach tytułów niesprzedanych, dlatego też większość sprzedażowych systemów komputerowych nie radzi sobie z prawidłowym ewidencjonowaniem prasy. W module AWD INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna prasa posiada swoje unikalne wartości decydujące o możliwości bezbłędnego rozpoznawania i odpowiedniego traktowania każdego indeksu prasowego nie tylko w obrębie samego tytułu, lecz z dokładnością do tytułu numeru. Dokumenty przyjęcia i zwrotu prasy są tworzone automatycznie na podstawie informacji otrzymywanych z systemu informatycznego dostawcy prasy, przy minimalnej interwencji wymaganej od użytkownika.

Wykorzystanie modułu AWD w INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna umożliwia sprawne i szybkie wykonywanie codziennych operacji związanych z obrotem indeksów prasowych, takich jak:

Przyjęcie

Automatyczne przyjęcie na magazyn tytułów z porannej dostawy odbywające się na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy prasy zawierającego wszystkie informacje potrzebne do wprowadzenia dostawy do obrotu. Zadaniem użytkownika pozostaje jedynie stateczna kontrola i wprowadzenie ewentualnych korekt ilościowo-wartościowych. Podczas przyjęcia każdego tytułu widoczny jest numer serii zgodny z numerem wydania znajdującym się na dostarczonej gazecie, zaś samo przyjęcie odbywa się w cenach sprzedaży.

Zwrot

Automatyczne przeszukanie magazynu pod kątem obecności numerów prasowych, których zwrot w danym momencie wymagany jest przez dostawcę prasy, niezależnie od dostarczonych ilości i terminów ich dostaw. Moduł AWD dokonuje analizy aktualnego stanu magazynowego pod kątem zwrotu tytułów niesprzedanych. W rezultacie użytkownik otrzymuje gotowy dokument zwrotu prasy uzupełniony tytułonumerami oraz ilościami z możliwością końcowej kontroli.

Sprzedaż

Dzięki zastosowaniu ewidencji prasy i mechanizmu numeru serii możliwa jest szybka sprzedaż prasy za pomocą czytnika kodów kreskowych, niezależnie od dublowania kodów kreskowych na różnych tytułonumerach i ich odmianach (z dodatkiem A, B, C…). W oknie sprzedaży użytkownik decyduje który tytułonumer zostanie wydany z magazynu.

Ewidencja

Dzięki dokładnemu ewidencjonowaniu każdego tytułonumeru w każdej chwili możliwy jest wgląd w jego historię oraz wykonywanie analiz z dowolną dokładnością i zakresem czasowym.

Inwentaryzacja

Dzięki mechanizmowi protokołów inwentaryzacyjnych możliwe jest wykonywanie inwentaryzacji na podstawie elektronicznego protokołu rozliczeniowego przygotowanego przez dostawcę prasy. Rozwiązanie to pozwala na wyeliminowanie „zaległości półkowych” i posiadanie na stanie tylko tytułów znajdujących się aktualnie w obrocie. Rozliczenia z dostawcą prasy. Dzięki elektronicznym wersjom faktur (za dostawy prasy) i faktur korygujących (za zwroty prasy) wystawianych przez dostawcę możliwe jest rozliczanie faktur w formie elektronicznej. Faktury za dostawy porównywane są z przyjęciami w PSD, zaś korekty – ze zwrotami w PSD. Umożliwia to szybkie wyłapanie ewentualnych korekt ilościowo-wartościowych oraz automatyczne wygenerowanie protokołu rozliczenia prasy oraz ewentualne wygenerowanie i wysłanie do dostawcy protokołu reklamacyjnego w formie elektronicznej.

Rozliczenia z dostawcą prasy

Dzięki elektronicznym wersjom faktur (za dostawy prasy) i faktur korygujących (za zwroty prasy) wystawianych przez dostawcę możliwe jest rozliczanie faktur w formie elektronicznej. Faktury za dostawy porównywane są z przyjęciami w PSD, zaś korekty – ze zwrotami w PSD. Umożliwia to szybkie wyłapanie ewentualnych korekt ilościowo-wartościowych oraz automatyczne wygenerowanie protokołu rozliczenia prasy oraz ewentualne wygenerowanie i wysłanie do dostawcy protokołu reklamacyjnego w formie elektronicznej. 

 

 

      Sprawdź także:

                    

 

 

 


Zachęcamy do spotkania z naszym konsultantem, który przybliży korzyści jakie mogą Państwo odnieść z wdrożenia systemu. Indywidualne spotkanie pozwoli na poznanie Państwa potrzeb i prezentację systemu.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu  (41) 367 89 55, (41) 367 89 30, (41) 367 85 28 lub e-mail: insignum@infover.pl